Kynoterapia i Alpakoterapia - Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - Bydgoszcz

Przejdź do treści

Kurs: KYNOTERAPIA (dogoterapia) i ALPAKOTERAPIA


Kurs dający wiedzę ogólną, umiejętności,

kształcący w obrębie zawodu KYNOTERAPEUTA (dogoterapeuta),

wpisanego do

Rejestru Zawodów i Specjalności na Potrzeby Rynku Pracy MPiPS pod nr 323007 

oraz

kurs Alpakoterapeuta  

Kurs zawierać będzie również zagadnienia dotyczące pracy edukacyjnej i terapeutycznej z psami i alpakami.


Kurs objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego. 


ADRESATAMI KURSU są osoby :

  • pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi w placówkach systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej lub
  • mające zamiar podjąć pracę  kynoterapeuty lub alpakoterapeuty w jednostkach organizacyjnych  systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy   społecznej lub
  • planujące włączyć kynoterapię/alpakoterapię do indywidualnej praktyki w swoim gabinecie specjalistycznym lub
  • planujące prowadzić indywidualną praktykę kynoterapeutyczną/alpakoterapię.


PROGRAM KURSU OBEJMUJE BLOKI:

  • metodyki pracy kynoterapeuty i alpakoterapeuty z osobami z różnymi  dysfunkcjami (autyzm, ADHD, dysleksja, rozwój mowy, niepełnosprawność  intelektualna i inne),
  • metodyki wspomagania edukacji z udziałem psa i alpaki,
  • behawior psa, testy i szkolenie psa terapeutycznego,
  • behawior alpak, testy i szkolenie alpak,
  • zajęcia praktyczne.

Absolwenci kursu po zdaniu egzaminu i przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu praktyk otrzymują Zaświadczenie 

o ukończeniu kursu zgodne z wytycznymi MEN.

Na podstawie Zaświadczenia Absolwenci kursu mogą ubiegać się o umieszczenie w Rejestrze Certfikowanych Kynoterapeutów PTK.

Dodatkowo wystawione zostanie zaświadczenie o ukończeniu kursu alpakoterapii. 

WYMIAR GODZINOWY KURSU  DLA OSÓB KSZTAŁCĄCYCH SIĘ JAKO KYNOTERAPEUTA I ALPAKOTERAPEUTA:

10 weekendowych zjazdów + 20 godzin praktyk kynoterapeutycznych i 20 godzin alpakoterapeutycznych


POTWIERDZENIE UDZIAŁU W KURSIE: 

wysyłane będą e-mailem po otrzymaniu zgłoszenia, przekazaniu wymaganych dokumentów


WYMAGANE DOKUMENTY:

- wypełnienie formularza zgłoszeniwego umieszczonego na stronie internetowej,   

-  odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych  lub świadectwa szkoły średniej, oraz innych dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje,

- ksero dowodu osobistego,


Dokumenty posimy:

- przesłać pocztą lub

- dostarczyć osobiście lub

- przesłać na adres mailowy biuro@adeptus.szkola.pl,


Adres Biura Rekrutacji:

ul. Rysia 2a, 

85-809 Bydgoszcz,

czynne w godz. 8:00 - 12:00 (w okresie wakacyjnym prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny) 


MIEJSCE WYKŁADÓW: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a


DATA ROZPOCZĘCIA: wrzesień 2018 r.


TERMINY ZJAZDÓW:


WYKŁADOWCY:

instruktorzy i specjaliści kynoterapii, instruktorzy szkolenia  psów, zoopsycholodzy, weterynarz, wykładowcy akademiccy specjaliści –  praktycy w zakresie: pedagogiki, psychopedagogiki, psychologii,  oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, logopedii. 

Zajęcia praktyczne  prowadzone będą przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem,  instruktorów i specjalistów kynoterapii oraz kierownika sekcji  alpakoterapii Polskiego Związku Hodowców Alpak.


CENA KURSU: 4200 zł. 

W cenę kursu wliczona jest opłata za egzamin zdany w pierwszym terminie.


FINANSOWANIE SZKOLENIA PRZEZ URZĄD PRACY:

W  N.O.E ADEPTUS istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd  Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z U.P.  obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe. 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych  informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania informacji  proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania.


ZAŚWIADCZENIA ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEN:

Wystawiamy zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu zgodne z wytycznymi MEN.

Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest ukończenie kursu, odbycie praktyk oraz  pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu  kończącego kurs. W przypadku, gdy uczestnik kursu nie podejdzie do  egzaminu lub go nie zda wydane zostanie zaświadczenie o uczestniczeniu w  kursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny.

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NA KURS  ZOSTANIE PRZESŁANE PO OTRZYMANIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, WYMAGANYCH  DOKUMENTÓW I ZAKOŃCZENIA PROCESU REKRUTACJI

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną, w której wskazujemy, w jaki sposób podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane.
+48 793 669 930, 793 669 927
+48 792 038 514    
biuro@adeptus.szkola.pl
Wyloguj
Wróć do spisu treści