Kynoterapia (dogoterapia) - Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - Bydgoszcz

Przejdź do treści

Kurs KYNOTERAPIA (dogoterapia)

Kurs dający wiedzę ogólną, umiejętności

oraz 

kształcący w obrębie zawodu KYNOTERAPEUTA (dogoterapeuta)

wpisanego do

REJESTRU KALSYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MPiPS

pod nr 323007


Kurs objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego


ADRESATAMI KURSU są osoby :

  • pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi w placówkach systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej lub
  • mające zamiar podjąć pracę kynoterapeuty w jednostkach organizacyjnych systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej lub
  • planujące włączyć kynoterapię do indywidualnej praktyki w swoim gabinecie specjalistycznym lub
  • planujące prowadzić indywidualną praktykę kynoterapeutyczną.
  • metodyki pracy kynoterapeuty z osobami z różnymi dysfunkcjami  (autyzm, ADHD, dysleksja, rozwój mowy, niepełnosprawność intelektualna i  inne)
  • metodyki wspomagania edukacji z udziałem psa,
  • behawior psa, testy i szkolenie psa terapeutycznego,
  • praktyka.

Na podstawie Zaświadczenia absolwenci kursu mogą obiegać się o umieszczenie w Rejestrze Certyfikowanych Kynoterapeutów PTK.


WYMAGANE DOKUMENTY:

- wypełnienie formularza zgłoszeniwego umieszczonego na stronie internetowej,

-  odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych  lub świadectwa szkoły średniej, oraz innych dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje,

- ksero dowodu osobistego,

Dokumenty posimy:

- przesłać pocztą,

- dostarczyć osobiście,

- lub przesłać na adres email: biuro@adeptus.szkola.pl

Adres Biura Rekrutacji:

ul. Rysia 2a,

85-809 Bydgoszcz,

czynne w godz. 8:00 - 12:00 (w okresie wakacyjnym prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny)


MIEJSCE WYKŁADÓW: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a


DATA ROZPOCZĘCIA: wrzesień 2018


TERMINY ZJAZDÓW:


WYKŁADOWCY:

Zajęcia praktyczne prowadzone będą przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem - instruktorów i specjalistów kynoterapii.

W cenę kursu wliczona jest opłata za egzamin zdany w pierwszym terminie.


FINANSOWANIE SZKOLENIA PRZEZ URZĄD PRACY:

W  N.O.E ADEPTUS istnieje możliwość finansowania szkolenia przez Urząd  Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z U. P.  obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych  informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania informacji  proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania.

Wystawiamy zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu zgodne z wytycznymi MEN.

Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest ukończenie kursu, odbycie praktyk oraz  pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu  kończącego kurs. W przypadku, gdy uczestnik kursu nie podejdzie do  egzaminu lub go nie zda wydane zostanie zaświadczenie o uczestniczeniu w  kursie.

Organizator zastrzega prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

          


PROGRAM KURSU obejmuje bloki:

 

Absolwenci kursu po zdaniu egzaminów i przedstawieniu zaświadczenia  o odbyciu praktyk otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z  wytycznymi MEN.

WYMIAR GODZINOWY KURSU: 8 weekendowych zjazdów + 30 godzin praktyk

POTWIERDZENIE UDZIAŁU W KURSIE: wysyłane będą e-mailem po otrzymaniu zgłoszenia, przekazaniu wymaganych dokumentów


instruktorzy i specjaliści kynoterapii, instruktorzy szkolenia  psów, zoopsycholodzy, weterynarz, wykładowcy akademiccy specjaliści –  praktycy w zakresie: pedagogiki, psychopedagogiki, psychologii,  oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, logopedii.


CENA KURSU: 3200 zł  


ZAŚWIADCZENIA ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEN:


POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NA KURS  ZOSTANIE PRZESŁANE PO OTRZYMANIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, PRZEKAZANIU  WYMAGANYCHDOKUMENTÓW I ZAKOŃCZENIU PROCESU REKRUTACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną, w której wskazujemy, w jaki sposób podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane.
+48 793 669 930, 793 669 927
+48 792 038 514    
biuro@adeptus.szkola.pl
Wyloguj
Wróć do spisu treści